Zásady ochrany osobních údajů ve společnosti Sensio.cz s.r.o.

Společnost Sensio.cz s.r.o, se sídlem Na Hrázi 1139/13, PSČ 110 00, Přerov, IČ: 040 04 621, zapsaná v Obchodním rejstříku firem vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 62757, informuje subjekty údajů, že pro zajištění souladu se zákonem 110/2019 Sb. „Zákon o zpracování osobních údajů“ a dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) – dále jen „Nařízení“ – dodržuje následující základní zásady zpracování osobních údajů:

 • osobní údaje jsou zpracovávány korektně a zákonným a transparentním způsobem;
 • osobní údaje jsou shromažďovány pro určité, výslovně vyjádřené a legitimní účely a nedochází ke zpracování, které by bylo s těmito účely neslučitelné;
 • jsou zpracovávány pouze takové osobní údaje, které jsou přiměřené, relevantní a omezené na nezbytný rozsah ve vztahu k účelu, pro který jsou zpracovávány;
 • zpracovávány jsou pouze přesné (a v případě potřeby aktualizované) osobní údaje;
 • osobní údaje jsou zpracovávány pouze po nezbytně dlouhou dobu vzhledem k účelu, pro který jsou zpracovávány;
 • osobní údaje jsou zpracováváme způsobem, který zajistí jejich náležité zabezpečení, včetně jejich ochrany pomocí vhodných technických nebo organizačních opatření před neoprávněným či protiprávním zpracováním a před náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením.

Společnost Sensio.cz s.r.o. zavedla následující bezpečnostní opatření za účelem maximalizace ochrany osobních údajů:

 • zabezpečení budovy i prostor společnosti elektronickým zabezpečovacím systémem (alarm) a přítomností pracovníků bezpečnostní agentury;
 • nepřetržitý kamerový dohled se záznamem sloužící k ochraně majetku v budově a prostorách společnosti včetně výroby 3D tisku;
 • zajištění vchodových dveří do budovy mříží, uzamykatelné prostory (kanceláře, nábytek, trezory atp.);
 • stanovení vnitřních pravidel ochrany osobních údajů v souladu s Nařízením, seznámení zaměstnanců s těmito pravidly a zajištění kontroly jejich dodržování;
 • pořizování elektronických záznamů, které umožní určit a ověřit, kdy, kým a z jakého důvodu byly osobní údaje zaznamenány nebo jinak zpracovány – zajištění jednoznačné identifikace přístupu každého uživatele;
 • veškeré informační systémy společnosti, v nichž jsou ukládány a zpracovávány osobní údaje,  běží na zabezpečeném https protokolu;
 • znemožnění přístupu neoprávněné osoby k osobním údajům a k prostředkům, které by umožňovaly přístup k nim (zejména k osobnímu počítači, datovým nosičům, klíčům a k heslům umožňujícím přístup) – a to zejména prostřednictvím nastavení hesel, přístupových práv, šifrování, napojení na pult centralizované ochrany apod.;
 • zajištění veškerých úložišť, zařízení nebo služeb používaných ke zpracování osobních údajů heslem;
 • na veškerých zařízeních používaných ke zpracování osobních údajů zavedení elektronických prostředků ochrany ve formě antivirového a antimalware software;
 • nastavení autorizačních a bezpečnostních pravidel informačních systémů společnosti tak, aby byl do nich v maximální míře zabezpečen přístup.

Formuláře žádostí o uplatnění práv:

Další dokumenty:

V případě jakýchkoliv dotazů týkajících se zpracování Vašich osobních údajů, nebo v případě uplatňování Vašich práv, se můžete na společnost Sensio.cz s.r.o. obrátit pomocí vyplněného Formuláře příslušné žádosti o uplatnění práv, nebo pomocí kontaktů uvedených na https://www.sensio.cz/kontakty.

Datum poslední aktualizace: 1. 2. 2021